UN: 40% drop in Suez traffic following Houthi attacks

UN: 40% drop in Suez traffic following Houthi attacks